Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Mirastan mal kaçırma ( Muris Muvazaası) Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası, karşımıza en çok çıkan dava türlerinden biridir.

Genelde anne ve babaların çocuklarından birini daha çok sevmeleri veya diğer çocuklarına olan kırgınlıkları nedeniyle mirastan mal kaçırmaya başvururlar.

Mirastan mal kaçırmaya dayalı iptal veya tazminat davası açmak veya açılmış olan bir davayı takip etmek için Rize Avukat Yusuf İslam Balcı’yı buraya tıklayarak arayabilirsiniz. 

Çay bahçeleri görseli ve mirastan mal kaçırma
Çay bahçeleri

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Miras bırakan kişinin ölümünden önce maliki olduğu taşınmazı (gayrimenkulü) satmış gibi göstermesine karşılık aslında bağışlama yapması hali en genel olarak karşımıza çıkan şeklidir. Taraflar aslında satış yapmamışlardır. Fakat satmış gibi göstermişlerdir. Görünürde yapılan işlem ile aslında yapılan işlemin farklı olması muvazaayı göstermektedir. Bağış sözleşmesi, şekil şartına uyulmadığı için iptal edilebilir nitelikte olmaktadır.

Mirastan mal kaçırmanın varlığından söz edebilmemiz için 3 şartın gerçekleşmesi gerekir.

 • Tarafların gerçek iradeleri ile görünürde yaptıkları işlemin amaçları farklı olmalı.
 • Muris, üçüncü kişileri aldatma amacıyla hareket etmeli.
 • Taraflar aslında muvazaalı işlem yapacakları konusunda anlaşmış olmalı.

Tarafların asıl iradesi görünürde yaptıkları işlem olmadığından muvazaalı yapılan sözleşme kesin hükümsüzdür. Arka planda yapılan işlemin geçersizliği ise şekil şartlarına uygun yapılıp yapılmadığına göre değişecektir.

Muris muvazaası hukuki olarak nisbi muvazaadır. Yine muris muvazaasının en önemli hususlarından biri, Yargıtay kararları doğrultusunda ve öğreti ile şekillenmiş olmasıdır.

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nasıl İspat Edilebilecektir?

Söz konusu davaya ilişkin davayı kimlerin açılabileceğine ilişkin olarak Yargıtay bir kararında, “Bu durumda yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 01.04.1974 tarih 1/2 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere, Görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanununun 706, Türk Borçlar Kanununun 237 ve Tapu Kanununun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.” demiştir.

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), tanık dahil her türlü delil ile ispat edilebilecektir. Ayrıca mirasçılardan her biri, tereke elbirliği halinde olsa dahi bu davayı tek başına açabilecektir. Özetle, her mirasçı diğerlerinin rızası olmaksızın, kendi miras payı oranında Tapu İptal ve Tescil davası açabilecektir.

Muris muvazaasına bağlı tapu iptal ve tescil davası, yalnızca miras bırakan öldükten sonra açılabilen bir davadır. Mirasçılar, zamanaşımı veya herhangi bir hak düşürücü süreye tabi olmadan ve her zaman davayı açılabilirler.

Mirastan Mal Kaçırmada (Muris Muvazaasında) Gerçek İrade Nasıl Belirlenmektedir?

Açıkladığımız üzere muris muvazaasının temel unsurlarını; Görürdeki işlem, gizli işlem, muvazaa anlaşması ve mirasçıları aldatma kastı olarak saymaktayız. Burada asıl mesele gerçek iradenin nasıl tespit edileceği noktasındadır. Daha önceden açıkladığımız gibi muris muvazaasına ilişkin hükümler genel olarak Yargıtay içtihatları ile şekillenmektedir. Muvazaayı belirlemek için esas alınacak olgular Yargıtayca sıralanmıştır.

Muris muvazaasında asıl iradenin belirlenmesi için;

 • Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri,
 • Toplumsal eğilimleri,
 • Olayların olağan akışı,
 • Miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,
 • Davalı yanın alış gücünün olup olmadığı
 • Satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, esas alınmalıdır.

Yargıtay’ın Muris Muvazaası Olarak Kabul Etmediği Bazı Durumlar

 • Yargıtay, muvazaaya konu taşınmazı miras bırakanın değil de üçüncü kişinin satması halinde, taşınmazın bedeli miras bırakanca ödense dahi muris muvazaası olarak kabul etmemektedir.
 • Murisin bağışladığı para ile mirasçının taşınmaz alması durumunda muvazaa iddiası kabul edilmemektedir.
 • Bağışlanan taşınmaz, tapuda resmi şekle uygun olarak devredilmişse muris muvazaası davası açılamaz. Fakat koşulları oluşursa mirasta tenkis davası açılabilmektedir.
 • Miras bırakan taşınmaza ipotek veya kira sözleşmesi yapmış ve bu sözleşmeleri de tapuya şerh vermişse lehine ipotek veya kira sözleşmesi şerhi verilen kişiler aleyhine muris muvazaası davası açılamamaktadır.
 • Murisin borç senedi düzenlemesi durumunda da yine muris muvazaası davası açılamamaktadır. Sadece koşulları varsa tenkis davası açılabilmektedir.
 • Miras bırakan mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla kadastro tespiti sırasında taşınmazı bağış yapmak istediği kişi üzerine kaydettirirse bu durumda da muris muvazaası davası açılamaz. Bunun yerine kadastro tespitine dayalı tapu iptali ve tescili davası açılması gerekir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tazminat Davasında Hak Düşürücü Süreler

Muris Muvazaasına dayalı tapu iptali davaları için genel bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu dava murisin ölümünden sonra her zaman açılabilecektir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tazminat Davasında Dava Masrafları

Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davalarında, harçlar taşınmazın değerine göre belirlendiğinden masraflar değişmektedir. Detaylı bilgi için Rize Avukat Yusuf İslam Balcı ile iletişime geçebilirsiniz.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tazminat Davasında Avukat Masrafları ve Ücretleri

Muris muvazaası davalarında, dava değeri iptali istenen taşınmazın değerine göre belirlenir.  Yani nispi nitelikli davalar olduğundan avukat masrafları da buna göre değişmektedir. Avukat ücretleri hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için Rize Avukat Yusuf İslam Balcı ile iletişime geçebilirsiniz.

Tıkla İletişime Geç

Avukatınızı hemen aramak veya Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için tıklayın.

Kaynaklar: 1, 2, 3.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir