YAĞMA SUÇU

Yağma, tüm hukuk sistemlerince suç teşkil eden bir durumdur ve yaptırıma tabi kılınmıştır. Yağma kelimesi bir malı zorla alıp kaçma anlamına gelir. Halk arasında genellikle “gasp” olarak bilinen yağma suçu “kişiyi cebir ve tehditle bir malı teslim etmeye ya da malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmaktır. Yağma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148.maddesinde düzenlenmiştir ve yaptırıma bağlanmıştır.

Yağma niteliği gereğince bileşik bir suç olup içerisinde birden çok suçu barındırır. Birden fazla suç teşkil eden hareketin meydana gelmesiyle tek suç olan yağma suçu oluşur.

Yağma suçu hırsızlık suçundan farklıdır çünkü hırsızlık suçunun oluşması için malın alınmasında cebir veya tehdit kullanmak zorunlu değildir. Yağma suçu dolandırıcılık suçundan farklılık arz etmesinin sebebi ise dolandırıcılık suçunun oluşmasında hilenin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu suç mala zarar verme suçundan da bağımsızdır. Hangi suçun oluştuğu somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir. Bu bağlamda Rize Ceza Avukatına danışabilir ve hakkınızı etkili şekilde koruyabilirsiniz.

YAĞMA SUÇU NASIL OLUŞUR ?

TCK 148 uyarınca “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi” yağma suçunu işlemiş olur.

Yağma suçunun konusu mal ya da senettir. Mal kural olarak taşınır bir eşya olmalıdır. Senet ise kişiyi borç altına sokabilecek nitelikte olmalı veya bu hale getirilebilir olmalıdır.

Tehdit olmalı

Yağma suçunun oluşmasında tehdit araç hareketlerden biridir. Bu suçun oluşabilmesi için tehdidin yönelmesi gereken birtakım değerler vardır. Bunlar;

 • Kişinin veya yakınlarının hayatıyla tehdit
 • Kişinin veya yakınlarının vücut dokunulmazlığına karşı tehdit
 • Kişinin veya yakınlarının cinsel dokunulmazlığına karşı tehdit
 • Kişinin malvarlığına yönelik tehdit

Bu değerler dışında sayılan başkaca bir şeye yönelik tehdit varsa yağma suçunun unsurluları sağlanmayacaktır. Yağma suçu tehdit aracılığıyla işleniyorsa muhakkak yukarıda yazılı değerlere yönelik tehdit olmalıdır. Örneğin, kişinin özel hayatına yönelik bir tehditte bulunmak yağma suçunun unsurlarını oluşturmayacaktır. Somut olayınızı daha doğru değerlendirmek için Rize Ceza Avukatı’ndan hukuki bilgi talep edebilir ve hukuki sürecinizi başlatabilirsiniz.

Belirtmek gerekir ki, kanun mağdurun yanısıra yakınlarına da yapılacak olan tehdidi nazara almıştır. Ancak yakınların kim olduğu önem arz etmektedir. Kural olarak “aralarında sıkı ilgi bulunan akraba veya dostlar” bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin, kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına karşı yöneltilen bir tehdit olmalıdır. Bu bağlamda yoldan geçen bir kişinin hayatına yapılan tehdit dolayısıyla yağmaya razı olmak, yağma suçunu değil başka bir suçu gündeme getirecektir. Rize yağma avukatı öncülüğünde somut olayda hangi suç tipinin meydana geldiğini öğrenebilirsiniz.

Cebir kullanılmalı

Cebir kelime anlamı olarak kişiye karşı bedenen hissedebileceği şekilde kuvvet kullanmaktır. Örneğin, kişiye yumruk atma, boğazını sıkma, el ve ayaklarını bağlama gibi hareketler cebri oluşturur. Belirmek gerekir ki, cebir muhakkak kişiye yönelik olmalıdır. Bir eşyaya karşı cebir kullanmak yağma suçunu meydana getirmez.

Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan KAPKAÇ olaylarını değerlendirmek gerekirse; bu durumlarda bir kişinin elinden bir şeyin alınıp kaçılması hırsızlık suçunu gündeme getirir. Ancak mal alınırken kişinin direnç göstermesi söz konusuysa ve fail bu direnci kırmaya çalışmış ise bu durumda artık yağma suçu olarak değerlendirilir. Rize yağma avukatı desteğiyle hukuki sürecinizi başlatabilirsiniz.

Tehdit veya cebir malın alınmasına yönelik olmalıdır.

Örneğin, fail cebir veya tehdidi bir kimseye cinsel saldırıda bulunmak için kullanmışsa bu suç yağma değil bağımsız başka bir suçu oluşturur.

Bu davranış sonucu mal alınmış olmalıdır.

Fail söz konusu malı kendi egemenlik alanına sokamaz ise yağma suçu teşebbüs aşamasında kalacaktır. Fail kural olarak cebir veya tehdit aracılığıyla söz konusu malı almalı, elde etmelidir.

YAĞMA SUÇUNUN YAPTIRIMI

Yağma suçunu işleyen fail cezalandırılır. Bu kişinin cezası 6 YILDAN 10 YILA KADAR hapis cezasıdır.

Bununla birlikte, bazı hallerde yağma suçunu işleyen kişinin cezası arttırılır. Örneğin, bu suçun işlenmesinde silah kullanılması halinde veya birden çok kişiyle işlenmesi halinde ceza 10 YILDAN 15 YILA KADAR olur. (TCK149) Bu halleri aşağıda detaylıca açıklayacağız.

Kimi hallerde de verilecek ceza indirilebilir. Rize yağma avukatından hukuki danışmanlık alabilirsiniz. (TCK150)

Vuku bulan olayın neticelerini Rize ağır ceza avukatı ile istişare edebilirsiniz.

DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALLER

Yağma suçu cezası bazı hallerde kanunen arttırılmaktadır. Bu haller nitelikli hal olarak tanımlanır. Bu durumda fail cezası 6 YILDAN 10 YILA KADAR hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.  Bu haller;

 • Yağmanın silahla işlenmesi

Söz konusu silah ateşli silah olabileceği gibi patlayıcı maddeler, kesici, delici, bereleyici aletler, saldırı ve savunmaya elverişli şeyler, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, zehirleyici nükleer, kimyasal ve biyolojik maddelerdir.

 • Yağmayı failin kendisini tanınmayacak bir hale koyarak işlemesi

Bu durumda mağdurun savunma yeteneği azalacağından hakim cezayı arttıracaktır. Örneğin, peruk takarak, yüz maskesi kullanarak yağma suçunu işlerse cezası arttırılır.

 • Yağmayı birden çok failin birlikte işlemesi

İki veya daha fazla kişinin müşterek fail olduğu durumlarda faillerin cezaları arttırılır. Bu bağlamda yardım eden sıfatıyla müşterek fail sıfatı farklılık arz eder. Yardım edenlerin değil müşterek faillerin cezaları arttırılır. Rize ceza avukatı bu hususta sizi aydınlatacaktır.

 • Yağmanın gece vaktinde işlenmesi

Mağdurda daha büyük bir koku yaratacağı ve kendini savunması zorlaşacağı için gece vakti işlenen yağma olaylarında faile daha çok ceza verilir. Gece vakti TCK uyarınca “güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar”dır.

 • Yağmanın yol keserek işlenmesi

Bu durumda failin daha fazla ceza alması için muhakkak yoldan geçen insan veya araçları durdurması ve cebir veya tehditle mallarını alması gerekir. Durmuş araçları yağmalamak nitelikli hal oluşturmayacaktır.

 • Yağmanın konutta veya eklentilerinde işlenmesi

Söz konusu evin kime ait olduğu önem arz etmez. Bu ev mağdurun evi olabileceği gibi bizzat failin kendi evi bile olabilir. Yağma fiili evde işlenmişse ceza arttırılır. Bu durumda faile sadece yağmadan ceza verilir, ayrıca konut dokunulmazlığı ihlalinden ceza verilmeyecektir.

 • Yağmanın iş yerinde veya eklentilerinde işlenmesi

Yağmanın iş yerinde işlenmesi durumunda iş yerinin kime ait olduğu önem arz etmeksizin failin cezası arttırılır.

 • Bedenen veya ruhen kendini savunamayacak kişileri yağmalamak

Mağdurun kendisine yöneltilen cebri veya tehdidi defedemeyecek derecede olması gerekir. Ö örneğin, mağdurun çocuk olması, yaşlı olması, engelli olması tek başına yeterli değildir. Bu durumun ayrıca mağdurun kendini savunmasını zorlaştırması gerekmektedir.

 • Yağmanın suç örgütlerinin yarattıkları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi

Fail bu örgüt adına hareket ettiğini söyleyerek veya ima ederek yağma suçunu işliyorsa cezası arttırılır. Suç örgütü olarak nitelendirilme koşulları için Rize yağma avukatına danışabilirsiniz.

 • Yağmanın suç örgütüne yarar sağlamak için işlenmesi

Fail söz konusu örgüte üye olsa ya da olmasa da örgüte yarar sağlamak için bu yağma suçunu işlemişse daha ağır cezaya çarptırılır.

 • Suçun terör amacıyla işlenmesi

Bu durumda verilecek olan ceza diğer maddelerden farklı olarak yarı oranında arttırılacaktır.

Rize yağma avukatı somut olayda hangi nitelikli unsurun meydana geldiğini sizler için en doğru şekilde tespit edecek ve hukuki sürecinize yön verecektir. Bu bağlamda hak kaybına uğramamak için Rize ceza avukatından hukuki destek almanızı önermekteyiz.

DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER

Bazı hallerde ise yağma suçunu işleyen kişiye cezasında indirim uygulanır. Bu haller ;

 • Yağmanın bir alacağın tahsili amacıyla işlenmesi

Eğer fail bir kişinin hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil etmek için yağmalaması durumunda fail ya tehdit suçundan ya da kasten yaralama suçundan cezalandırılır. Bu halde daha az ceza almış olur.

 • Yağmalanan malın değerinin az olması

Bu durumda da ceza 1/3’den ½’ye kadar indirilebilir.

YAĞMA SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yağma suçu Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Failin 18 yaş altı olması durumunda ise Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri görevli olacaktır.

Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Rize ağır ceza avukatı davanızı yetkili ve görevli mahkemede açacak ve zaman kaybı yaşamınızı önleyecektir.

YAĞMA SUÇUNDA ZAMANAŞIMI

Yağma suçu için öngörülmüş herhangi bir şikayet etme süresi yoktur. Ancak dava zamanaşımı süresi mevcuttur. Kural olarak suçun işlenmesinden itibaren 15 yıl içinde savcılığa intikal eden yağma olayları soruşturulabilir. 15 yıllık sürenin geçirilmesi halinde söz konusu yağma suçu dava zamanaşımından ötürü ne yazık ki soruşturulamayacaktır. Rize ağır ceza avukatı müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için gerekli önlemleri alacaktır.

KARARLARDAN ÖRNEK ALINTILAR

 • “Somut olaya gelince; sanık …’un yağma eylemi sırasında diğer sanıklarla daha önce planladıkları şekilde istenilen menfaatin teminini sağlamak için, katılana bıçak tevci ederek “seni keserim, karnını deşerim, liğme liğme doğrarım” şeklindeki tehdidinin yağma suçunun zor unsuru olup, bir bütün halinde yağma suçundan uygulama yapılması gerektiği düşünülmeden, tehdit suçundan suçun unsuru olduğundan bahisle beraat, yağma suçundan ise tehdidin unsuru olduğu benimsenerek mahkumiyet hükmü kurulup…”

(6. Ceza Dairesi         2014/4193 E.  ,  2014/18162 K.)

 • “ “sana para vereyim, beni rahat bırak” şeklindeki teklifini kabul ederek, verdiği 200 TL parayı alıp evden ayrıldığının anlaşılması karşısında, nitelikli yağma suçunun yasal unsurları bakımından oluşmadığı gözetilerek, nitelikli yağma suçundan beraatine hükmolunup, bu suçun unsuru kabul edilen konut dokunulmazlığının ihlâli suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken…”

(14. Ceza Dairesi         2013/11068 E.  ,  2014/2047 K.)

 • “sanık …’ın olay günü yanında tanık …’da olduğu halde mağdurların yanına gelerek köpeğin arkadaşına ait olduğunu iddia edip elindeki bıçağı da göstermek suretiyle esrar olup olmadığını sorduğu, adı geçenlerin üstünü aramak suretiyle mağdur …’ın montunun iç cebinden kredi kartını alarak büküp tekrar kendisine verdiği, diğer mağdur …’nın cebinde bulunan kupon ve suça konu köpeğini aldığı, mağdur …’un üstünden ise bir şey bulamadan olay yerinden uzaklaştığının dosya arasındaki kamera görüntüleri, sanığın tevil yollu ikrarı, tanık ve mağdurların aşamalardaki istikrarlı beyanları ile anlaşılması karşısında; sanığın mağdur …’a yönelik olayın hemen ardından suça konu malı iade ederek iadeli gece vakti silahla yağma, mağdur …’ya yönelik gece vakti silahla yağma ve mağdur …’a yönelik gece vakti silahla yağmaya teşebbüs suçlarını işlediğinin sabit olduğu…”

(6. Ceza Dairesi         2014/4287 E.  ,  2017/3906 K.)

 • “olay günü suça sürüklenen çocuğun yanında kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle beraber mağdur .. para istedikleri, mağdurun para yok demesi üzerine suça sürüklenen .. mağduru bıçakla yaralayıp parayı alamadan olay yerinden kaçtıklarının iddia olunması karşısında, mağdurun aşamalarda değişen beyanları dışında yağma suçunun tamamlandığına dair her tür şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediği anlaşıldığı halde, yağmaya teşebbüsten hüküm kurulması…”

(1. Ceza Dairesi         2014/5923 E.  ,  2015/1480 K.)

Kaynak: yargitay.gov.tr

Tıkla İletişime Geç

Avukatınızı hemen aramak veya Whatsapp üzerinden mesaj göndermek için tıklayın.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir